Topic outline

 • Проєкт ОПП

  Зауваження та рекомендації щодо освітньо-професійної програми Ви можете надіслати на електронну адресу кафедри права та правоохоронної діяльності (kafedrapravatapd2020@gmail.com; ppd@ztu.edu.ua).

 • Мета та особливості освітньої програми

  Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють системою глибоких теоретичних та практичних знань, умінь, навичок зі спеціальності 081 «Право»; формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

  Особливість програми полягає у поєднанні фундаментальної теоретичної та практичної підготовки, нормативних навчальних дисциплін та вибору здобувачів впродож усього навчання, а також відсутності спеціалізованої професійної підготовки на даному освітньому рівні. Практична підготовка здійснюється шляхом проходження практик в установах та організаціях чи їх підрозділах, які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті.  

  • Компетентності

   Інтегральна компетентність

   Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

   Загальні компетентності (ЗК)

   ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

   ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

   ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

   ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

   ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

   ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

   ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

   ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК9. Здатність працювати в команді.

   ЗК10. Здатність діяти на основі  етичних міркувань (мотивів).

   ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

   ЗК12.Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.

   ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

   ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.

   ЗК15.Прагнення до збереження навколишнього середовища.

   Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

   СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.

   СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів.

   СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи.

   СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.

   СК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.

   СК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.

   СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

   СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.

   СК9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.

   СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.

   СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

   СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.

   СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

   СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

   СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.

   СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

   • Результати навчання

    ПРН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.

    ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

    ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

    ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

    ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.

    ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

    ПРН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.

    ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.

    ПРН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.

    ПРН10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.

    ПРН11. Володіти базовими навичками риторики.

    ПРН12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.

    ПРН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.

    ПРН14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.

    ПРН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

    ПРН 16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності.

    ПРН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.

    ПРН18.Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

    ПРН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та зміст основних правових інститутів і норм правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

    ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.

    ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

    ПРН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях.

    ПРН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових  ситуаціях.

    • Освітньо-професійна програма