Типи змінних

Тип C#

Опис

Діапазон значень

Обсяг оперативної пам’яті, байт

sbyte

Ціле знакове число

-128...127

1

byte

Ціле беззнакове число

0...255

1

short

Ціле знакове число

-32768...32767

2

ushort

Ціле беззнакове число

0...65535

2

int

Ціле знакове число

-2147483648... 2147483647

4

uint

Ціле беззнакове число

0...4294967295

4

long

Ціле знакове число

-9223372036854775808...

9223372036854775807

8

ulong

Ціле беззнакове число

0...18446744073709551615

8

float

Дробове число

точність до 7 знаків

4

double

Дробове число

точність до 16 знаків

8

decimal

Дробове число

точність до 28 знаків

16

bool

Логічний (булевський) тип

false, true

1

char

Символ Unicode

один символ Unicode

2

string

Рядок символів Unicode

Надалі домовимося для числових величин використовувати такі типи: byte, int і long – якщо числа цілі; double – якщо дробові.

Як видно з таблиці, різні типи змінних займають різні обсяги оперативної пам’яті.

Розглянемо такий приклад: в задачі відомо бали випускника з трьох предметів ЗНО. Програма повинна знаходити суму всіх балів. Як відомо, максимальний бал за ЗНО дорівнює 200, а, отже, для трьох змінних доцільно обрати тип byte. Проте, для змінної, яка позначає суму набраних балів тип byte не підходить — сума балів в задачі може бути рівною 600, а, отже, знадобиться тип int. Програма буде правильно працювати і у випадку, якщо для всіх чотирьох змінних обрати тип int, але буде вимагати більше оперативної пам’яті для свого виконання. Порівняємо перший і другий варіанти вибору типів змінних для даної задачі. Перший варіант: 3 змінних х 1 байт + 1 змінна * 4 байти = 7 байт; другий варіант: 4 змінних х 4 байт = 16 байт. Нераціональне використання типів змінних, особливо в великих проектах, призводить до невиправдано великих вимог програм до оперативної пам’яті комп’ютера.

Последнее изменение: Понедельник, 26 декабря 2016, 23:16