Topic outline

 • Проєкт ОПП

  Зауваження та рекомендації щодо освітньо-професійної програми Ви можете надіслати на електронну адресу кафедри права та правоохоронної діяльності (ppd@ztu.edu.ua; kppd_pim@ztu.edu.ua) або на електронну адресу гаранта ОПП "Правоохоронна діяльність" Грицишена Д.О. (koa_gdo@ztu.edu.ua).

 • Мета та особливості освітньої програми

  Мета освітньої програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців з правоохоронної діяльності, які володіють системою глибоких теоретичних та практичних знань, умінь, навичок; формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми правоохоронної діяльності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

  Особливості освітньої програми: особливості підготовки бакалавра з правоохоронної діяльності за даною ОПП полягають у знаннях, розумінні та навичках практичної реалізації взаємодії національних правоохоронних органів з міжнародними поліцейськими організаціями у сфері запобігання та протидії злочинності.

  • Компетентності

   Інтегральна компетентність: Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

   Загальні компетентності (ЗК):

   ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

   ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

   ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як
   усно, так і письмово.

   ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

   ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

   ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

   ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

   ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

   ЗК9. Здатність працювати в команді.

   ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
   суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

   ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

   Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

   СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ
   правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції держави.

   СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності.

   СК3. Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності.

   СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.

   СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.

   СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати
   аргументовані висновки та рекомендації.

   СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та
   суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, тероризму та торгівлі людьми.

   СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку.

   СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту людини,
   матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і суспільних відносин.

   СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти.

   СК11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків).

   СК12. Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання.

   СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної власності.

   СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.

   СК15. Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

   СК16. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього
   виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях, а також здатність надавати домедичну допомогу.

   СК17. Здатність здійснювати контроль за отриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.

   СК18. Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, об’єктів критичної інфраструктури.

   СК19. Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями
   інформації з обмеженим доступом.

   СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці.

   СК21. Здатність ефективно застосовувати ресурсні, інформаційні та інші можливості
   взаємодії із міжнародними поліцейськими організаціями в професійній діяльності.

   • Результати навчання

    РН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти розвитку правоохоронної діяльності.

    РН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної професійної діяльності.

    РН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.

    РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.

    РН5. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і професійній сферах.

    РН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності.

    РН7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та події.

    РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин.

    РН9. Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку.

    РН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

    РН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи.

    РН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.

    РН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати превентивні та примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень.

    РН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.

    РН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.

    РН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального злочину чи адміністративного правопорушення.

    РН17. Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, тощо).

    РН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

    РН19. Вміти застосовувати процедури надання першої медичної допомоги.

    РН20. Підтримувати, встановлені на законодавчому рівні, умови дотримання дозвільної системи.

    РН21. Організовувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації.

    РН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

    РН23. Організовувати взаємодію з міжнародними поліцейськими організаціями та застосовувати їх можливості у сфері запобігання та протидії злочинності.

    • Освітня програма

    • Навчальні плани

    • Робочі програми навчальних дисциплін та програми практик