Topic outline

 • Проект ОПП

  Зауваження та рекомендації щодо освітньо-професійної програми Ви можете надіслати на електронну адресу кафедри комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (yefimenko.andrii@ztu.edu.ua).
 • Мета та особливості освітньої програми

  Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють системою глибоких теоретичних та практичних знань, умінь, навичок зі спеціальності 125 «Кібербезпека»; програма фокусується на питанням забезпечення кібербезпеки сучасних комп’ютерних систем та мереж.

  Особливість програми полягає у тісній співпраці з державними та приватними організаціями з метою отримання практичних навичок безпечної експлуатації, адмініструванні, забезпе­чення захисту комп’ютерних систем та мереж, навичок розробки прикладного та системного програмного забезпечення, проходження практичної підготовки з розробки нових і вдосконалення існуючих комп’ютерних та інформаційних систем з подальшим впровадженням науково-практичних розробок у діяльність організацій та установ. 
  • Компетентності

   Інтегральна компетентність

   Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і/або кібербезпеки, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов.

   Загальні компетентності (ЗК)

   КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

   КЗ 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

   КЗ 3. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.

   КЗ 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням.

   КЗ 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.

   КЗ 6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

   КЗ 7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

   Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

   КФ 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки.

   КФ 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

   КФ 3. Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.

   КФ 4. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.

   КФ 5. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  системах з метою реалізації встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.

   КФ 6. Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження.

   КФ 7. Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.)

   КФ 8. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку.

   КФ 9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною та/або кібербезпекою.

   КФ 10. Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

   КФ 11. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомуні­каційних (автоматизованих) систем згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.

   КФ 12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки.

   • Результати навчання

    РН 1. Застосовувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації;

    РН 2. Організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність;

    РН 3. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності;

    РН 4. Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення;

    РН 5. адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат;

    РН 6. Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності;

    РН 7. Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки;

    РН 8. Готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення  інформаційної та /або кібербезпеки;

    РН 9. Впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної та/або кібербезпеки;

    РН 10. Виконувати аналіз та декомпозицію інформаційно-телекомунікаційних систем;

    РН 11. Виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислювальних системах;

    РН 12. Розробляти моделі загроз та порушника;

    РН 13.  Аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних;

    РН 14. Вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах програмно-апаратними засобами та давати оцінку результативності якості прийнятих рішень;

    РН 15. Використовувати      сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;

    РН 16. Реалізовувати комплексні системи захисту інформації в автоматизованих системах (АС) організації (підприємства) відповідно до вимог нормативно-правових документів;

    РН 17. Забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) систем на основі практик, навичок та знань, щодо структурних (структурно-логічних) схем, топології мережі, сучасних архітектур та моделей захисту електронних інформаційних ресурсів з відображенням взаємозв’язків та інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент;

    РН 18. Використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту інформаційних ресурсів;

    РН 19. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

    РН 20. Забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо захисту інформації від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

    РН 21. Вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в.т. числі: огляд, тестування, підзвітність) системи управління доступом згідно встановленої політики безпеки в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  системах;

    РН 22. Вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційнотелекомунікаційних системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки;

    РН 23. Реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) системах;

    РН 24. Вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах на основі моделей управління доступом (мандатних, дискреційних, рольових);

    РН 25. Забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до електронних інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та встановлених процедур захисту;

    РН 26. Впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів попередження отриманню несанкціонованого доступу і захисту інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем;

    РН 27. Вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах;

    РН 28. Аналізувати та проводити оцінку ефективності та рівня захищеності ресурсів різних класів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах в ході проведення випробувань згідно встановленої політики інформаційної та\або кібербезпеки;

    РН 29. Здійснювати оцінювання можливості реалізації потенційних загроз інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та ефективності використання комплексів засобів захисту в умовах реалізації загроз різних класів;

    РН 30. Здійснювати оцінювання можливості несанкціонованого доступу  до елементів інформаційно-телекомунікаційних систем;

    РН 31. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки елементів інформаційно-телекомунікаційних систем;

    РН 32. Вирішувати задачі управління процесами відновлення штатного функціонування  інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням процедур резервування згідно встановленої політики безпеки;

    РН 33. Вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес процесів організації на основі теорії ризиків;

    РН 34. Приймати участь у розробці та впровадженні стратегії інформаційної безпеки та/або кібербезпеки відповідно до цілей і завдань організації;

    РН 35. Вирішувати задачі забезпечення та супроводу комплексних систем захисту інформації,  а також протидії несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки;

    РН 36. Виявляти небезпечні сигнали технічних засобів; 

    РН 37. Вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час інструментального контролю процесів захисту інформації та визначати ефективність захисту інформації від витоку технічними каналами відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації;

    РН 38. Інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації;

    РН 39. Проводити атестацію (спираючись на облік  та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із фіксуванням результатів у відповідних документах;

    РН 40. Інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик ІТС відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації;

    РН 41. Забезпечувати неперервність процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур;

    РН 42. Впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної і/або кібербезпеки;

    РН 43. Застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування інцидентів;

    РН 44. Вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес-процесів організації на основі теорії ризиків та встановленої системи управління інформаційною безпекою, згідно з вітчизняними та міжнародними вимогами та стандартами;

    РН 45. Застосовувати ріні класи політик інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки, що базуються на ризик-орієнтованому контролі доступу до інформаційних активів;

    РН 46. Здійснювати аналіз та мінімізацію ризиків обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

    РН 47. Вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах з використанням сучасних методів та засобів криптографічного захисту інформації;

    РН 48. Виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

    РН 49. Забезпечувати належне функціонування системи моніторингу інформаційних ресурсів і процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах;

    РН 50. Забезпечувати) функціонування програмних та програмно-апаратних комплексів виявлення вторгнень різних рівнів та класів (статистичних, сигнатурних, статистично-сигнатурних);

    РН 51. Підтримувати працездатність та забезпечувати конфігурування систем виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційних системах;

    РН 52. Використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах;

    РН 53. Вирішувати задачі аналізу програмного коду на наявність можливих загроз.

    РН 54. Усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

    • Освітня програма

    • Навчальні плани

    • Науково-педагогічні працівники та співробітники