Topic outline

 • Проєкт ОПП

  Зауваження та рекомендації щодо освітньо-професійної програми Ви можете надіслати на електронну адресу гаранта програми - Острогляда Олександра Васильовича, кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри права та правоохоронної діяльності : kppd_oov@ztu.edu.ua.

 • Мета та особливості освітньої програми

  Мета освітньої програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють системою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок зі спеціальності 081 «Право», загальних засад методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, які достатні для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної юридичної діяльності.

  Особливості освітньої програми: програма акцентована на сучасних напрямах позасудових способів вирішення правових конфліктів, а також на поєднанні професії юриста з іншими суміжними професіями. Значна частина програми акцентована на міжнародному аспекті юридичної діяльності. Програма спрямована на практичну підготовку, саме тому частина предметів викладається в вигляді тренінгів, а їх більшість присвячена поглибленню професійних навичок. 

  • Компетентності

   Інтегральна компетентність: Здобуття магістром поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь і навичок загальних засад практичної діяльності спеціальності 081 Право, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми за спеціальністю в галузі захисту прав людини.

   Загальні компетентності (ЗК):

   ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

   ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

   ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

   ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

   ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.

   ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

   ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

   ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

   ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

   ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

   ЗК11. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

   ЗК12. Здатність використовувати правничу термінологію на високому професійному рівні.

   Спеціальні компетентності (СК):

   СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

   СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

   СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

   СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

   СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

   СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

   СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

   СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.

   СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

   СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

   СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.

   СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

   СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

   СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-

   правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

   СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

   СК 16. Розуміння методології наукових досліджень у сфері права та здатність аналізувати, інтерпретувати результати наукових досліджень, включаючи використання міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів

   • Програмні результати навчання

    ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

    ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.

    ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

    ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

    ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово.

    ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

    ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.

    ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

    ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

    ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

    ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

    ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

    ПРН 13 Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

    ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

    ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.

    ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

    ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

    ПРН 18. Здатність до організації власної професійної діяльності.

    • Освітньо-професійна програма

    • Робочі програми навчальних дисциплін