Topic outline

 • Проєкт ОПП

  Зауваження та рекомендації щодо освітньо-професійної програми Ви можете надіслати на електронну адресу гаранта ОПП "Правоохоронна діяльність", д.ю.н., доц., професора кафедри права та правоохоронної діяльності, Ірини ЛЕГАН (keb_lim@ztu.edu.ua).

 • Мета та особливості освітньої програми

  Мета освітньої програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі правоохоронної діяльності, які володіють системою знань у відповідній галузі, здатні ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання та самовдосконалення, здатні брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю.

  Особливості освітньої програми: програма акцентована на підготовку магістрів правоохоронної діяльності, які повинні мати необхідні знання та практичні навички у сфері  діяльності системи публічної безпеки і порядку та можуть забезпечити ефективну взаємодію національних правоохоронних органів з міжнародними у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

  • Компетентності

   Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

   Загальні компетентності (ЗК):

   ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

   ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

   ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

   ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

   ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

   ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

   ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

   ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

   ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

   ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

   Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

   СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

   СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків.

   СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

   СК4. Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.

   СК5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

   СК6. Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок.

   СК7. Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок.

   СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.

   СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку.

   СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.

   СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,  громадськістю з питань правоохоронної діяльності.

   СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

   СК13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях.

   СК14. Здатність здійснювати контроль та координацію забезпечення умов дотриманням дозвільної системи та адміністративного нагляду.

   СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави.

   СК16. Здатність взаємодіяти з представниками міжнародних правоохоронних організацій у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

   СК17. Здатність застосовувати спеціальні прийоми та засоби правоохоронної діяльності, а також  інформаційні, кадрові та інші види ресурсів в професійній діяльності з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою запобігання та протидії транснаціональній злочинності. 

   • Результати навчання

    РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.

    РН2. Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.

    РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність.

    РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

    РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

    РН6. Спілкуватися англійською мовою усно і письмово з професійних та наукових питань правоохоронної діяльності на рівні B2 (відповідно до європейської шкали рівнів).

    РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.

    РН8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків.

    РН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

    РН10. Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування  та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації,   криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку.

    РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

    РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

    РН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.

    РН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.

    РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

    РН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.

    РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).

    РН18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.

    РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

    РН20. Здійснювати організацію, керівництво та наставництво у процесі вдосконалення професійних навичок у сфері правоохоронної діяльності та  брати на себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань.

    РН21. Організовувати взаємодію національних правоохоронних організацій  з міжнародними з метою запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

    • Робочі програми навчальних дисциплін та програми практик