Topic outline

 • Для групи КІ-1

  Для групи КІ-1 завдання на практику:
  1. Зареєструватися і записатися на онлайн-курс:
  http://www.intuit.ru/studies/courses/3685/927/info
  1-2 лютого вивчити лекції 1-4, звертаючи увагу на принципи функціонування апаратних пристроїв ПК та їх характеристики.
  2. Зареєструватися і записатися на онлайн-курс:
  http://www.intuit.ru/studies/courses/1117/278/info
  3-14 лютого вивчити лекції 1-14.
  3. Виконати теоретичні завдання (наводяться нижче).
  4. Виконати практичні завдання (наводяться нижче).
  5. Оформити звіт за заповнити щоденник практики. Звіт відправити на перевірку на електронну пошту morozov.andriy@gmail.com

  • Теоретичні завдання

   Дати відповіль на наступні питання (обов'язково українською мовою, можна використовувати інформацію, знайдену в Інтернеті):

   1. Перерахувати і пояснити основні частини системного блоку.

   2. Охарактеризувати основні види портів материнскої карти.

   Назва порта Зовнішній вигляд Для чого використовується і коротка характеристика
   TOSLINK  TOSLINK (офіційно EIAJ оптичний) - стандартний інтерфейс для передачі цифрового аудіо (S/PDIFволоконно-оптичним кабелем. Використовується в обладнанні домашнього аудіо, комп'ютерівконсолей і мобільних пристроїв. Стандарт також включає вимоги до оптичного сигналу і носія при передачі цифрових даних (Fast Ethernet і FireWire).
   Оптичне волокно передачі виконується з діаметром 1 мм для імпульсів червоного світла (довжина хвилі 660 нм). Максимальна ємність поточної версії складає 25 Мб
   іт для аудіо додатків і 125 Мбіт для Fast Ethernet і FireWire (спочатку 3,1 Mbps). На відміну від механічного з'єднання, первинна передача з використанням волокна забезпечує стійкість до електромагнітних перешкод. Недоліком волокна є сприйнятливість до механічних пошкоджень (крихкість), обмежуючи довжину до 10 м (у більшості специфікацій 5 м).

   Потрібно продовжити заповнення таблиці.

   • Практичні завдання

    Для кожної логічних функцій 1-6 побудувати:

    1. Таблицю істинності.
    2. Логічну схему.

    image

    Перевірити отримані результати за допомогою онлайн-сервісу:

    http://tablica-istinnosti.ru/ru/

    Приклад для 10-ої функції:

     

    • Звіти з практики та щоденники

     Структура звіту з практики:

     Обсяг звіту повинний складати 25-30 сторінок друкованого тексту у форматі А4 у текстовому процесорі Microsoft Word за такими параметрами:

     • шрифт: Times New Roman;
     • розмір шрифту: 14;
     • міжрядковий інтервал 1,5;
     • абзац 1,27.

     Титульна сторінка звіту заповнюється за формою.

     Щоденник практики можна скачати тут: щоденник практики

     • Правила оформлення звітів з практики

      Звіт з практики має бути виконаний й оформлений з додержанням вимог до наукових робіт. 

      Обов’язковою вимогою до звіту з практики є написання його державною мовою, за винятком списку використаної літератури, де використане джерело записується мовою видання. Цитати з цих джерел наводяться в тексті виключно українською мовою.

      Текст звіту з практики набирається на комп’ютері на одному боці аркуша білого наперу формату А4 (210×297 мм). Сторінки обмежуються полями: ліве – 25 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Відстань між заголовком і текстом – 15–20 мм. Шрифт – чорного кольору. Щільність тексту однакова по всій роботі. Сторінка повинна містити не менше 28–30 рядків по 57–60 знаків у кожному (з урахуванням інтервалів).

      Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5. Вирівнювання основного тексту - по ширині. 

      Звіт з практики має бути надрукований чітко, без помилок і виправлень. Текст звіт з практики може ілюструватись рисунками, схемами, графіками, діаграмами та таблицями.

      Звіт починається з титульної сторінки за типовою формою. Це перша сторінка звіту, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Далі номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку аркуша. За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки.

      Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів – після закінчення попереднього.

      Усі сторінки в межах розділу мають бути заповнені на 100% (не дозволяється залишати пропуски між текстом, ілюстрацією і нижньою стороною сторінки). Останні сторінки розділу мають бути заповнені мінімім на 33%. 

      Текст основної частини звіту поділяють на розділи та підрозділи. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки.

      Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично відносно тексту.

      Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої великої) з абзацу. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.